welke kerkdiensten bieden wij aan?

Ochtenddiensten

De ochtenddiensten hebben veelal een vertrouwd karakter voor veel bezoekers. De samenzang wordt begeleid op het kerkorgel. Soms is er medewerking van trompettisten of koren. De diensten zijn opgebouwd uit een aantal vaste elementen. Ook voor kinderen is er van alles (oppas, zondagschool of kindernevendienst, etc.) In de ochtenddiensten is er volop ruimte voor bijzondere momenten als doop, avondmaal, belijdenis, zendingsprojecten, startzondag, etc.

Zingend gelovendiensten

Veel mensen vinden het fijn om samen te zingen om God te danken en te prijzen. Daarom worden er met regelmaat zingend gelovendiensten georganiseerd 's middags in de Grote Kerk. De nadruk ligt op samen zingen en de liederen worden aan de hand van een thema met elkaar verbonden door een predikant.

Zangdiensten

Op tweede Kerstdag, tweede Paasdag en tweede Pinksterdag is er 's morgens een gezamenlijke zangdienst in de Immanuëlkerk of in de Grote Kerk.

Kinderdiensten

Af en toe zijn er kerkdiensten speciaal voor kinderen van vier tot ongeveer twaalf jaar. Er worden kinderliedjes gezongen en het taalgebruik is eenvoudig. Het thema van de dienst wordt uitgelegd aan de hand van een toneelstukje, sketch of bijvoorbeeld een poppenkast. Ook is er altijd een onderdeel waar alle kinderen actief aan mogen meedoen. Elke kinderdienst is een groot feest. Drie maal per jaar is er een kinderdienst in de Voorhof. Hieraan werken de zondagsschoolklassen mee. In de Immanuëlkerk is drie per jaar een kinderdienst, waarvan één kinderkerstnachtdienst op 24 december.

Jeugddiensten

De jeugddiensten worden op twee tijdstippen aangeboden. Er zijn jeugd- ontmoetingsdiensten om 09.30 uur in de Voorhof en jeugd-boeketdiensten in de Immanuëlkerk om 17.00 uur. Deze diensten zijn volledig gericht op jongeren. Jongeren werken mee aan de voorbereiding en dat merk je bijvoorbeeld aan de onderwerpen die aan de orde komen en de muzikale stijl die gebruikt wordt. Multimedia en sketches ondersteunen deze prikkelende diensten!

Boeketdiensten

Elke zondagmiddag is er in de Immanuëlkerk een dienst voor mensen die niet (meer) gewend zijn om naar de kerk te gaan. Boeketdiensten worden gekenmerkt door een duidelijke boodschap voor mensen die leven anno 2018. We doen dat met een open houding en in een uitnodigende sfeer. Alle vragen mogen gesteld worden. We maken gebruik van verschillende muzikale stijlen en liederen. De boeketdiensten beginnen om 17.00 uur, maar vanaf 16.30 uur staat de koffie klaar. Boeketdiensten: veelkleurig kerk zijn!

Vanaf zondag 4 februari 2018 is tijdens de Boeketdienst elke week een creche aanwezig. Gezinnen hebben zo de gelegenheid om met elkaar de Boeketdiensten te bezoeken. De creche vindt plaats in zaal 2, waar ook de ochtend creche aangeboden wordt. Zie www.boeketdiensten.nl

Ontmoetingsdiensten

De ontmoetingsdienst zijn gericht op gezinnen met kinderen, jongeren maar zeker ook ouderen die wat anders willen. De diensten zijn in De Voorhof en beginnen om 9.30 uur.

We willen graag de kinderen bij de eredienst betrekken. Daarom houden we deze ontmoetingsdiensten in de Voorhof. We starten met elkaar in de grote zaal. Na ongeveer 10 minuten, waarin we ook speciaal wat met de kinderen zingen, zullen de kinderen naar de zondagsschool gaan.

In de dienst is naast de dominee ook een dienstleider. Samen zullen zij de dienst voorbereiden en leiden. We zullen meer gebruik gaan maken van multi-media, waaronder een beamer. We zingen psalmen en gezangen, liederen uit onze eigen bundel, Johan de Heer liederen en opwekkingsliederen. Een combo begeleidt de samenzang.

De laatste zondag van de maand drinken we na de dienst met elkaar koffie. Ook de bezoekers van de andere kerkdienst zijn dan welkom. Zo kunnen we elkaar ontmoeten en tijd en aandacht aan elkaar geven.

Scholendiensten

Om de binding tussen kerk, school en gezin zichtbaar te maken binnen de gemeente worden er op 2 zondagen per jaar in samenwerking met de christelijke basisscholen scholendiensten gehouden. Deze vieringen zijn in de ochtenddiensten van de Immanuëlkerk en de Grote Kerk.

Om 17.00 uur in de Grote kerk zijn er studiediensten. Deze dienst is er voor mensen die willen groeien in geloof en kennis. Met elkaar willen we actief in een aantal weken een bijbelgedeelte bestuderen. U heeft de mogelijkheid om de dienst thuis voor te bereiden want de schriftgedeeltes staan vooraf vermeld op deze website in de gemeente agenda (bij de desbetreffende kerkdienst) en in onze nieuwsbrief CONTACT.

U kunt uw bijbel meenemen naar de kerk, dan kunt u meelezen. We moedigen het ook aan om mee te schrijven omdat de ervaring leert dat u dan toch anders luistert. En u heeft de mogelijkheid zaken thuis nog eens op te zoeken. Elke dienst ontvangt u een Studiewijzer.

Vespers

In de lijdenstijd en tussen Pasen en Pinksteren wordt wekelijks op woensdag een Vesper gehouden in de Grote Kerk om 19.30 uur. Een Vesper is een moment van inkeer en bezinning door onder ander schriftlezing, gebed, stilte, zang, gedicht en muzikale invulling.

Stillevenviering

2 à 3 maal per jaar is er een Stillevenviering in de Grote Kerk om 17.00 uur. Deze vieringen worden gekenmerkt door het zingen en spelen van liederen, vaak uit de Taizétraditie. Er zijn Bijbellezingen, gebeden en momenten van stilte om de gesproken en/of gezongen teksten te overdenken.

"Floradiensten" zijn laagdrempelige diensten die op Kerstavond en op Paasochtend worden gehouden in de open kopersruimte van de bloemenveiling Royal FloraHolland lokatie Rijnsburg. Op deze feestdagen worden de bijzondere gebeurtenissen uit het leven van Jezus Christus gevierd en zien we wat dat voor ons eigen leven kan betekenen. De diensten worden georganiseerd door de Commissie Bijzondere Diensten onder verantwoordelijkheid van onze gemeente.

Voor deze diensten wordt altijd een bekende spreker uitgenodigd en de muziek wordt vaak verzorgd door een landelijk bekende band of door een band, groep of koor uit de regio. De diensten worden bezocht door zo'n 2000 mensen. Meer informatie vindt u op www.floradiensten.nl.

Kerstnachtdienst: 24 december 2019, 22.30 uur, spreker: Jan Pool uit Haarlem - muziek: Erik de Mooij & band

Paasmorgendienst: 12 april 2020, 10.00 uur, spreker: Henk Binnendijk - muziek: Restored o.l.v. Marc van Starkenburg

Ondersteun deze diensten financieel! Hoewel de Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling Royal FloraHolland U.A. de zaal om niet beschikbaar stelt, worden de nodige kosten gemaakt voor licht en geluid, de stoelen en het inhuren van een landelijk bekende band. Als vuistregel liggen de kosten op circa €4 per bezoeker. U kunt ons financieel steunen door een bedrag over te maken op bankrekening NL 67RABO 015 081 99 78 onder vermelding van Commissie Bijzondere Diensten. Hartelijk dank!

Dovendiensten

Er zijn verschillende vormen van aangepaste kerkdiensten voor doven. In de eerste plaats zijn er gecombineerde kerkdiensten. Dat zijn gewone kerkdiensten, waarbij ook dove mensen in de kerk aanwezig zijn. De dienst is zo aangepast, dat ook zij de dienst kunnen volgen. Zij zitten vooraan. De predikant spreekt met gebaren. Of er is een tolk NGT of NmG aanwezig, die tolkt wat de predikant zegt. Als de gemeente zingt, worden de liederen per lettergreep aangewezen op een scherm. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van beamer - soms nog een overheadprojector.

Naast deze diensten zijn er dovendiensten. Deze kerkdiensten zijn puur gericht op dove mensen. Er zijn meestal wel enkele horende mensen aanwezig, bijvoorbeeld leden van de Interkerkelijke Commissie (I.C.) Maar deze passen zich aan aan de doven. In plaats van zingen, worden liederen in zulke diensten gezamenlijk opgezegd. Ook hier worden ze zichtbaar gemaakt met behulp van beamer of overheadprojector.

IC Katwijk

Activiteiten van de IC Katwijk

  • elke zondag dovendienst met gebarentolk in Kerkelijk Centrum 'Het Anker'
  • maandeljkse koffieochtend voor dove of slechthorende ouderen in ‘Het Anker'
  • jeugdclub 'de Wappertjes' in ‘de Warrebak', Baljuwstraat te Katwijk
  • één keer per maand bijbelkring en catechisatie met dovenpastor Ds. v. Dijke

Verdere details zie hervormdegemeentekatwijk.nl/algemeen/dovenpastoraat/ic-katwijk.

Philadelphiadiensten zijn goed bezochte diensten met een hele bijzondere sfeer waarbij mensen met een beperking centraal staan. Tenzij anders vermeld beginnen de diensten om 15.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of frisdrank. Meer informatie: Jan en Tiny v.d. Bent, j.bent@planet.nl, tel 402 41 89

Het bestuur van Sien (voorheen Philadelphia)