organisatie

Wij zijn een gemeente met 5 predikantsplaatsen die wordt geleid door een zogeheten ongedeelde kerkenraad.

Grote Kerkenraad

De Grote Kerkenraad bestaat uit alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters) waaronder de leden van het moderamen. De Grote Kerkenraad stuurt het beleid op hoofdlijnen. In de septembervergadering worden de plannen voor komend seizoen toegelicht, in december komt de begroting voor het komend jaar aan de orde, in maart de financiële cijfers van het voorgaande jaar en in juni komen eventuele wijzigingen op het beleidsplan aan bod.

Scriba van de kerkenraad Bram Breebaart is bereikbaar via scriba@pknrijnsburg.nl.

Kleine Kerkenraad

De dagelijkse gang van zaken heeft de Grote Kerkenraad gedelegeerd aan de Kleine Kerkenraad. Deze vormt het dagelijks bestuur en bestaat uit de leden van het moderamen, de vertegenwoordigers van de vijf wijken (predikant en een ambtsdrager) en de voorzitters (of een ambtsdrager) vanuit alle taakgroepen.

Moderamen

De belangrijkste taken van het moderamen zijn:

 • het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen
 • het uitvoeren van de besluiten die de kerkenraad genomen heeft
 • het afhandelen van de dagelijkse zaken
 • het afhandelen van de ingekomen stukken
 • en het voeren van overleg met colleges, commissies, wijkraden en taakgroepen

Het moderamen bestaat uit acht leden. Momenteel zijn er twee vacatures: tweede preses en tweede scriba

Preses Kerkenraad Jeroen Ravensbergen
Telefoon: (071) 403 47 24
Email: j.w.ravensbergen@planet.nl
Scriba kerkenraad Bram Breebaart
Telefoon: (071) 402 63 47
Email: scriba@pknrijnsburg.nl
Beleidsouderling Dick van der Vijver
Telefoon: (071) 403 11 98
Email: beleidsouderling@pknrijnsburg.nl
Voorzitter College van Kerkrentmeesters Wout van Egmond
Telefoon: (071) 240 71 95 of 06 54 95 20 11
Email: vz-cvk@pknrijnsburg.nl
Voorzitter College van Diakenen Rob van Bemmel
Telefoon: 06 42 30 00 70
Email: vz-diaconie@pknrijnsburg.nl
Predikant Ds. Arenda Haasnoot
Telefoon: (071) 889 36 77
Email: ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl

Wat doet het CVK?

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de materiële zaken van de kerk. Zo is het college verantwoordelijk voor de inkomsten, waaronder de jaarlijkse actie kerkbalans en de uitgaven. De uitgaven bestaan voor een groot deel uit salarissen en onderhoud gebouwen. Jaarlijks wordt een begroting en de jaarrekening opgesteld, aan de gemeente voorgelegd en door de kerkenraad vastgesteld. Ook de ledenadministratie en het kerkelijk archief behoren tot de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. Voor de meeste van deze zaken kunt u terecht op het kerkelijk bureau.

Contact info

Voorzitter Wout van Egmond
Telefoon: (071) – 240 71 95 of 06 54 95 20 11
Email: vz-cvk@pknrijnsburg.nl
Secretaris Chris van Dijk
Telefoon: (071) 301 87 71 of 06 12 41 64 45
Email: chrisdyk.cvd@gmail.com

Laatste wijziging: 28 december 2017

Wat doet de diaconie?

De betekenis van diaconie is 'je dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dit nodig hebben'. De diaconie verleent bijstand aan leden die in financiële nood verkeren, verpleging en verzorging nodig hebben, moeilijkheden hebben in het gezinsleven of die maatschappelijk zijn ontspoord. De diaconie doet giften aan hulpverleningsorganisaties en ondersteunt initiatieven die het maatschappelijk welzijn bevorderen. De diaconie rust leden van de gemeente toe voor diaconale taken. De financiële middelen komen uit collecten tijdens de kerkdiensten en uit giften.

Een aantal voorbeelden van het werk van de diaconie:

Contact info

Voorzitter Rob van Bemmel
Telefoon: 06 42 30 00 70
Email: vz-diaconie@pknrijnsburg.nl
Secretaris Harry Didden
Telefoon: (071) 402 85 59
Email: secr-diaconie@pknrijnsburg.nl

Inleiding

Het woord 'Zending' is niet veranderd, echter inhoudelijk is er wel het een en ander veranderd. Zending/Evangelieverspreiding gekoppeld aan hulpverlening, met andere woorden Woord en Daad zijn Eén.

Wat betekent zending binnen onze gemeente

Zending is in het kort gezegd: het verspreiden van het Evangelie, gekoppeld aan hulpverlening in landen waar die hulp het hardst nodig is Woord en Daad zijn Eén. Enige jaren geleden vroeg de toenmalige zendingscommissie zich af wat eigenlijk nu haar taak was. Zending werd vaak als ouderwets ervaren en velen in de gemeente kenden de zendingscommissie niet eens. Ook werd toen het ingezamelde geld naar Kerk in Actie overgemaakt, zonder te weten welke bestemming 'ons' geld kreeg.

Doel

Gemeenteleden, zeker jongeren, laten weten welke bestemming het ingezamelde geld krijgt en/of welke doelen er door middel van de binnengekomen giften gesteund kunnen worden.

Jaarlijkse collecte

Omstreeks maart van elk jaar ontvangen gemeenteleden een acceptgiro. Het grootste gedeelte van het binnengekomen geld wordt overgemaakt naar het landelijke orgaan Kerk in Actie, echter de projecten worden zelf door de zendingscommissie uitgekozen. Dit zijn vaak projecten met betrekking tot 'theologische scholing en evangelisatie' in verschillende landen. Daarnaast hebben wij ook een aantal 'eigen' projecten, waar vaak eigen gemeenteleden bij betrokken zijn.

Betrokkenheid

Mede door het feit dat de zendingscommissie de laatste jaren gericht projecten is gaan 'oormerken' en presentaties via de beamer getoond worden, is de betrokkenheid onder de gemeenteleden toegenomen. De zendingscommissie ervaart dit als zeer positief en is van mening dat er op deze ingeslagen weg doorgegaan moet worden. Deze doelstelling zou echter niet mogelijk zijn zonder de jaarlijkse giften vanuit de gemeente. De zendingscommissie is dan ook dankbaar dat de inkomsten ten behoeve van de zending de laatste jaren weer zijn toegenomen.

Zendende kerk

Onze gemeente is mede-uitzendende kerk voor het echtpaar v.d. Pol, uitgezonden door de Gereformeerde Zendingbond (GZB) naar Malawi. Begin 2019 is de familie Klaasse vanuit onze gemeente uitgezonden naar Colombia.

Bestuurlijk

Uit het oogpunt van werelddiaconaat is de diaconie vertegenwoord in de zendingscommissie. De zendingscommissie wordt op haar beurt door de diaconie vertegenwoordigd in de kleine kerkenraad.

Algemeen

Taakgroepen (volgens de kerkorde formeel werkgroepen) hebben een belangrijke coördinerende taak binnen onze gemeente. Zij vormen de schakel tussen een deel van nons gemeenteleven en de kerkenraad. De 6 taakgroepen zijn ieder met een ambtsdrager vertegenwoordigt in de kleine kerkenraad waar indien nodig coördinatie plaatsvindt. Binnen taakgroepen bestaan verschillende commissies waarin vele vrijwilligers actief zijn.

In een grote gemeente is het goed om met elkaar afspraken te maken hoe we de gemeente organisatorisch inrichten en besturen. Hiermee wordt het voor de kerkenraad mogelijk invulling te geven aan haar taak leiding te geven aan de gemeente. De afspraken betreffen ook de verhouding kerkenraad met de taakgroepen. Het is wenselijk nadere afspraken te maken hoe de kerkenraad en de taakgroepen samenwerken. Deze afspraken worden jaarlijks vastgelegd in een jaarplan.

Voor alle taakgroepen geldt dat hun werkzaamheden moeten passen binnen de missie & visie en het beleidsplan van onze gemeente. De taakgroepen zijn, in opdracht van de Kleine Kerkenraad verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten. Jaarlijks stellen de taakgroepen een jaarplan op met een bijbehorende begroting. Voornemens voor het komende kalenderjaar worden in de Kleine Kerkenraad besproken en afgestemd met de vertegenwoordigers van taakgroepen en wijkraden.

Taakgroep Erediensten (TED)

De erediensten behoren tot het wezen van onze gemeente. De erediensten beogen de eer aan God en de opbouw van de gemeente. Dat eist van ons dat wij zowel qua inhoud als qua vorm willen streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Daarbij houden we, in overeenstemming met onze missie en visie, vast aan ons geloof in de Drie-enige God en het verlossende werk van onze Heer Jezus Christus, en bieden we ruimte aan een veelkleurige geloofsbeleving.

De taakgroep Erediensten adviseert de kerkenraad hoe wij in onze erediensten invulling kunnen geven aan onze missie en visie, en zorgt namens de kerkenraad voor de praktische zaken die van belang zijn voor het goed verlopen van onze erediensten.

De taakgroep Erediensten begeleidt de volgende werkgroepen en commissies:

 • Werkgroep Boeketdiensten
 • Werkgroep Ontmoetingsdiensten
 • Werkgroep Studiediensten
 • Commissie Zingen voor de dienst Grote kerk
 • Commissie Zingend geloven diensten
 • Commissie Bijzondere Diensten (Flora)
 • Werkgroep Openluchtdiensten
 • Veertigdagen werkgroep
 • Werkgroep Stillevenviering
 • Groetgroep
 • Preekvoorziening
 • Geluidsopname commissie
 • Beamerteam
 • Bezorgdienst liturgieën

 

Voorzitter Henk Binnendijk jr
Telefoon: 06 12 72 67 82
Email: hbjr@ziggo.nl
Secretaris Therese van Delft
Telefoon: -
Email: theresevdelft@hotmail.nl

Taakgroep Jeugd en jongeren

Binnen onze gemeente zijn enorm veel jongeren actief en er zijn veel activiteiten die voor en door jongeren georganiseerd worden. Allerlei teams zijn volop actief. Gericht op kleine kinderen, schoolkinderen, tieners, pubers en jongeren. Binnen de taakgroep vindt de afstemming van al deze activiteiten plaats. Tegelijkertijd worden nieuwe ideeën gelanceerd in het verlangen dat jongeren Jezus leren kennen en zullen groeien in hun geloof. De taakgroep streeft er ook naar om de jeugdwerkers toe te rusten en te stimuleren.

Voorzitter Lysia van Delft
Telefoon: 06 30 49 17 08
Email: lysia_van_delft@hotmail.com
Secretaris Leo Heemskerk
Telefoon: (071) 887 50 04 of 0610 349 777
Email: leoenmirjam@casema.nl

Taakgroep Vorming en toerusting

De taakgroep Vorming & Toerusting houdt zich bezig met het brede veld van leren, groeien en begeleiden in het geloof. Binnen onze gemeente is een breed scala van bijbelstudiegroepen, groeigroepen, gesprekskringen en cursussen. Daarnaast zijn er veel mensen actief die toegerust moeten worden. In dit veld is de taakgroep actief en stimulerend aanwezig onder het motto: van inkeer tot groei!

De taakgroep Vorming & Toerusting begeleidt de volgende personen, werkgroepen en commissies:

 • Werkgroep Catechese
 • Ambtsdragers cursus
 • Werkgroep Gemeentegroeigroepen
 • Studiekring Kerk en Israël - wordt vooralsnog niet gecontinueerd in 2018
 • Gespreks-­ en bijbelkringen
 • Ministry cursus
 • gebedsgroepen
 • Werkgroep Alpha cursussen
 • Vrouwen in Actie (VIA) - vooralsnog geen activiteiten in 2018
 • Premarriage course
 • Marriage course
 • Geloofsopvoeding
 • Bouwstenen Bijbelschool - vooralsnog geen activiteiten in 2018

 

Voorzitter Kees Kromhout
Telefoon: -
Email: kkromhout@gmail.com
Secretaris Vacant
Telefoon: -
Email: -

Taakgroep Pastoraat

>Het omzien naar elkaar behoort tot één van de kerntaken van de gemeente van Jezus Christus. Veel mensen brengen dit in praktijk. Spontaan. Een taak voor iedereen. Maar ook vanuit het ambt als ouderling worden mensen opgezocht en begeleid. De taakgroep Pastoraat bezint zich op deze fundamentele taak en is in gesprek met de mensen die deze taak handen en voeten geven. Belangrijke vragen komen daarbij aan de orde.

Voorzitter Vacant
Telefoon: -
Email: -
Secretaris André Siezenga
Telefoon: (071) 40 24118
Email: m.a.i.siezenga@ziggo.nl

Taakgroep Missionair

De taakgroep Missionair vormt als het ware het “missionaire geweten” van de gemeente en adviseert de overige taakgroepen m.b.t. het handen en voeten geven aan de missionaire opdracht. Zie missie en visie van onze gemeente

De taakgroep Missionair bestaat sinds 2015. Het dagelijks bestuur van de taakgroep, bestaande uit een predikant en ambtsdragers met bijzondere opdracht en komt naar behoefte bij elkaar. De gehele taakgroep bestaat uit het dagelijks bestuur en een vertegenwoordiger  van  de overige taakgroepen en komt 2 keer per jaar bij elkaar. Deze vertegenwoordigers stimuleren elk binnen hun eigen taakgroep dat invulling wordt gegeven aan de missionaire opdracht.

De taakgroep Missionair wil gevolg geven aan de oproep welke vanuit de visie van onze gemeente klinkt. Door zichtbaar aanwezig te zijn willen wij God's liefde laten zien en horen in de Rijnsburgse gemeenschap  (Kerk naar buiten). Gods liefde staat centraal en is voor een ieder. Middels de volgende vraagstellingen willen wij inhoud geven aan bovenstaande: Wat kan onze kerk betekenen voor de Rijnsburgse gemeenschap. (gemeente/doelgroepen)

Naar binnen vormt de taakgroep als het ware het “missionaire geweten” in de gemeente. Dit houdt in dat andere taakgroepen begeleid worden m.b.t. de inbedding van het missionair zijn en dat er ook in de kerkenraad steeds weer aandacht wordt gevraagd voor deze dimensie. Verder probeert de taakgroep de missionaire opdracht te vertalen naar de praktijk door acties te stimuleren, maar ook door ruimte te geven aan nieuwe ideeën die raken aan onze missie.

Naar buiten probeert de taakgroep ambassadeur te zijn van de kerk en haar Heer. Door te netwerken tussen kerk en samenleving en verbinding te leggen tussen geloof en maatschappij wil de taakgroep hier handen en voeten aan geven.

 

Voorzitter Marjon van Tol
Telefoon: (071) 40 28570
Email: marjonvantol@hotmail.com

Taakgroep Communicatie

Deze nieuwe taakgroep is begin 2018 ingesteld en heeft als taak alle interne en externe communicatie te coördineren. Deze nieuwe taakgroep zal zich de eerste maanden orienteren en kennis maken met de redacties van LICHT, CONTACT en de website. Najaar 2018 zal deze taakgroep een jaarplan en begroting 2019 opstellen.

Voorzitter Vacant
Telefoon: -
Email: -

Algemeen

Voor het pastorale en diaconale werk is de gemeente in vijf wijken verdeeld (d.w.z. vanaf 1 april 2018). Een wijk is onderverdeeld in secties. Elke wijk heeft een wijkraad, die bestaat uit de predikant voor die wijk, de wijkscriba, overige ambtsdragers (waarvan sommigen met een bijzondere opdracht) en een diaken voor een aantal sectiess. Als principe geldt dat alle leden van de wijkraad binnen de wijk woonachtig zijn.

Ambtsdragers met een bijzondere opdracht zijn: preses, scriba van het moderamen, beleidsouderling, voorzitter diaconie, ouderling-kerkrentmeesters, de voorzitters van de taakgroepen, een zendingsouderling en de evangelisatieouderlingen.

Contact info

Wijk Frederiksoord & De Bloem
Predikant: Ds. Albert Meek
Pastorie: Nassaulaan 53, 2231 VX Rijnsburg
Telefoon: (071) 407 92 70
Email: ds.meek@pknrijnsburg.nl
Wijkscriba: Gerard Noort
Telefoon: 06 13 93 44 51
Email: gerardnoort@solcon.nl
Wijk Centrum & Oost
Predikant: Ds. Arenda Haasnoot
Pastorie: Kanaalstraat 23b, 2231 KA Rijnsburg
Telefoon: (071) 889 36 77
Email: ds.haasnoot@pknrijnsburg.nl
Wijkscriba: Marian van Klaveren
Telefoon: 06 27 89 57 66
Email: marian@karelvanklaveren.nl
Wijk Westerhaghe & De Hoek
Predikant: Vacant, interim predikant: Ds. Ph. van Wijk
Adres: volgt
Telefoon: (06) 55 70 22 29
Email: ds.vanwijk@pknrijnsburg.nl
Wijkscriba: Gert Eldering
Telefoon: (071) 402 08 15
Email: elderingg@gmail.com
Wijk Oude Hart Noord
Predikant: Ds. Pieter van der Ende
Pastorie: Burg. Hermansstraat 42, 2231 KX Rijnsburg
Telefoon: (071) 532 81 61
Email: ds.vanderende@pknrijnsburg.nl
Wijkscriba: Irene Lindhout
Telefoon: (071) 528 38 18
Email: scriba-ohn@pknrijnsburg.nl
Wijk Kleipetten
Predikant: Vacant, tijdelijk crisispastoraat door Gerben Bremmer
Adres: -
Telefoon: 06 13 25 48 38
Email: gerbenbremmer@outlook.com
Wijkscriba: Vacant
Telefoon: -
Email: -