omzien naar elkaar

U zit financieel in de knel? U weet niet meer waar u het eten voor uw gezin van moet betalen? U weet niet hoe u nog langer het hoofd boven water kan houden? Wij kunnen u verwijzen en/of proberen te helpen.

Verwijzen:
De kerken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg hebben voor mensen met financiële problemen Grip op de Knip Katwijk in het leven geroepen. Een speciaal opgeleide vrijwilliger maakt met u een plan om uit uw geldzorgen te komen. Het kost u niets. Kijk op www.gripopdeknipkatwijk.nl of bel de coördinator: 06 22 06 25 90.

Helpen:
U kunt altijd een beroep doen op onze diakenen. Zij kunnen bijvoorbeeld zorg dragen voor:

 • het ophalen van voedselpakketen bij de voedselbank
 • begeleiden naar de diverse instanties bij de gemeente
 • bemiddelen bij huurachterstanden
 • en andere zaken

Alle hulp gebeurt zeer discreet.

Een mailtje naar diaconie@protestantsrijnsburg.nl wordt automatisch doorgestuurd naar de hieronder vermelde diakenen. Eén van hen zal vervolgens contact met u opnemen. Uiteraard kunt u ook één van de diakenen gewoon bellen. Het spreekt vanzelf dat de diakenen vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

Joost de Monyé, 06 30 82 93 21
Willem van der Plas, 06 29 03 46 03 of 071 40 331 27
Ton Heeringa, 071 40 204 46
Willy van den Eijkel, 071 40 311 36

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

Elke woensdag trekt een enthousiaste groep mensen er op uit met een lekkere pan eten. Bij het Stadsbouwhuis in Leiden wordt de groep opgewacht door een trouwe groep dak- en thuislozen. Een warme hap en een goed gesprek, dat is waar ze voor komen. Ook voor de groep iedere week weer een bijzondere ervaring. Bent u nieuwsgierig? Ga gerust een keer mee, we kunnen altijd mensen gebruiken. Het enige wat je mee hoeft te nemen is een pan eten voor zes tot acht personen en een opscheplepel. Mocht dit niet bij je passen, dan kun je ons ook financieel steunen. Van uw gift kunnen wij bordjes, bestek, koffie, thee en dergelijke bekostigen.

Doelgroep: Iedereen vanaf 18 jaar
Locatie Stadsbouwhuis in leiden, van 19.00 uur tot 19.45 uur
Tijd: Elke woensdagvond
Contactpersoon: Jonneke Steenvoorden en Annemieke Dolle
Email/Tel m.j.steenvoorden@gmail.com 06 28 76 23 63
righarts@hotmail.com 06 14 74 49 18

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

Inleiding

Het woord 'Zending' is niet veranderd, echter inhoudelijk is er wel het een en ander veranderd. Zending/Evangelieverspreiding gekoppeld aan hulpverlening, met andere woorden Woord en Daad zijn Eén.

Wat betekent zending binnen onze gemeente

Zending is in het kort gezegd: het verspreiden van het Evangelie, gekoppeld aan hulpverlening in landen waar die hulp het hardst nodig is Woord en Daad zijn Eén. Enige jaren geleden vroeg de toenmalige zendingscommissie zich af wat eigenlijk nu haar taak was. Zending werd vaak als ouderwets ervaren en velen in de gemeente kenden de zendingscommissie niet eens. Ook werd toen het ingezamelde geld naar Kerk in Actie overgemaakt, zonder te weten welke bestemming 'ons' geld kreeg.

Doel

Gemeenteleden, zeker jongeren, laten weten welke bestemming het ingezamelde geld krijgt en/of welke doelen er door middel van de binnengekomen giften gesteund kunnen worden.

Jaarlijkse collecte

Omstreeks maart van elk jaar ontvangen gemeenteleden een acceptgiro. Het grootste gedeelte van het binnengekomen geld wordt overgemaakt naar het landelijke orgaan Kerk in Actie, echter de projecten worden zelf door de zendingscommissie uitgekozen. Dit zijn vaak projecten met betrekking tot 'theologische scholing en evangelisatie' in verschillende landen. Daarnaast hebben wij ook een aantal 'eigen' projecten, waar vaak eigen gemeenteleden bij betrokken zijn.

Betrokkenheid

Mede door het feit dat de zendingscommissie de laatste jaren gericht projecten is gaan 'oormerken' en presentaties via de beamer getoond worden, is de betrokkenheid onder de gemeenteleden toegenomen. De zendingscommissie ervaart dit als zeer positief en is van mening dat er op deze ingeslagen weg doorgegaan moet worden. Deze doelstelling zou echter niet mogelijk zijn zonder de jaarlijkse giften vanuit de gemeente. De zendingscommissie is dan ook dankbaar dat de inkomsten ten behoeve van de zending de laatste jaren weer zijn toegenomen.

Zendende kerk

Onze gemeente is mede-uitzendende kerk voor het echtpaar v.d. Pol, uitgezonden door de Gereformeerde Zendingbond (GZB) naar Malawi. Begin 2019 is de familie Klaasse vanuit onze gemeente uitgezonden naar Colombia.

Bestuurlijk

Uit het oogpunt van werelddiaconaat is de diaconie vertegenwoord in de zendingscommissie. De zendingscommissie wordt op haar beurt door de diaconie vertegenwoordigd in de kleine kerkenraad.

'Geveneneten' is voor gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijnsburg een mooi middel om met elkaar iets voor anderen te doen en zo de onderlinge band te versterken. Zo kan iedereen, nu de fusie een feit is, zelf aan de slag om samen de dorpskerk vorm te geven. Ook niet-Gemeenteleden zijn van harte welkom.

'Geveneneten' is erop gericht om mensen thuis voor maximaal zes andere personen tegen betaling te laten koken. Als je niet kookt kun je er voor kiezen om ergens binnen de gemeente te gaan eten. Zo ontmoet je steeds weer 'nieuwe' mensen die je nooit of hooguit ooit oppervlakkig hebt gesproken.

Een mooie kans om op een natuurlijke manier met elkaar in gesprek te komen. Onder aftrek van een vaste kostenvergoeding per couvert is de opbrengst ten bate van de uitzending van de Families Klaasse en Van der Pol naar respectievelijk Aruba en Malawi.

Ook niet-gemeenteleden kunnen zich aanmelden. De Protestantse Gemeente Rijnsburg staat immers open voor iedereen!

Gastheer of gastvrouw

Je kunt je aanmelden om bij je thuis voor vier tot zes personen te koken. Of ga eerst eens eten op één van de vermelde data bij de adressen die u onder 'Gast' op de website aantreft. Nieuwsgierig geworden? Ga dan nu snel naar de website www.geveneneten.nl. Heb je nog vragen? Bel dan gerust met 06 515 00 842 of mail met geveneneten@gmail.com.

We zijn benieuwd!
Hartelijke groet,
Het 'Gevenenetenteam'

Uitzending Ds. en Mw. v.d. Pol naar Malawi

Wij zijn als Protestantse Gemeente Rijnsburg mede-uitzendende gemeente van ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke. Zij zijn sinds enige tijd in dienst van zendingsorganisatie www.GZB.nl: in januari 2017 werden zij vanuit de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen uitgezonden naar het noorden van Malawi.

Ds. Gert van de Pol helpt de kerk de plannen te realiseren om gezamenlijke bijbelstudie in alle samenkomsten van kerk en gemeenten een vaste, centrale plaats te geven. Daarvoor is onder andere toerusting nodig. Rieneke werkt aan het versterken en uitbreiden van de palliatieve zorg: zorg aan mensen die een (ernstige en/of langdurige) ziekte hebben waarvan ze niet kunnen genezen. Die zorg is in het armste land van de wereld niet zo vanzelfsprekend als hier. Via dit programma van het missieziekenhuis in Ekwendeni zet de kerk zich er vooral voor in dat eenvoudige, maar goede medische zorg enerzijds en liefdevolle geestelijke ondersteuning anderzijds hand in hand gaan.

Bekijk het filmpje om een eerste indruk te krijgen van hun werk aldaar. U kunt zich op de hoogte laten houden door u te abonneren op de digitale nieuwsbrief. Ga daarvoor naar www.care4malawi.nl. U kunt daar ook terecht om een persoonlijke éénmalige of periodieke donatie te regelen. En als je dat wilt kun je ook zelf een actie vanuit je eigen passie voor dit doel organiseren. Ga daarvoor naar www.hoevergajij.nl, waar je reuze gemakkelijk je eigen actie kunt starten en publiceren.

Wilt u voor het werk van het echtpaar van de Pol bidden?

Familie Klaasse gaat najaar 2018 naar Columbia!

Als Protestantse Gemeente Rijnsburg zijn wij uitzendende gemeente van de familie Klaasse. Zij zijn op 6 januari 2019 vanuit onze gemeente in samenwerking met de GZB worden en enkele andere gemeenten uitgezonden naar Colombia. De presbyteriaanse kerk, de partnerkerk van de GZB in Colombia, heeft in één van de wijken van Medellín een nieuwe gemeente gesticht. Hierbij is ondersteuning hard nodig. Het gaat om een project in één van de rijkere, maar ook veilige wijken in de stad. Het is daarom voor ons goed mogelijk om daar als gezin te wonen en te werken.

Een overzicht

Gedurende 2015 begon het bij Johan en Astrid. Een concrete vraag om de zending in te gaan, wakkerde het verlangen om te mogen dienen in Gods Wijngaard aan. De vraag kwam vanuit Aruba. En daar waar Aruba vooral als vakantie-eiland bekend staat, is vooral in het zuiden van het eiland de keerzijde zichtbaar. In San Nicolas, middenin een wijk waar armoede, eenzaamheid en drugsverslaving te vinden is, staat een Protestantse Kerk. Dit zou de woon- en werkplek van de familie Klaasse worden. Na vele pogingen lukte het echter niet om een werk- en verblijfsvergunning te krijgen. In overleg met de GZB werd begin juni 2018 besloten om uit te zien naar een andere plek waar Johan, Astrid en de kinderen naar uitgezonden kunnen worden. En reeds binnen enkele weken kwam de roep uit Colombia, een gebedsverhoring!

Familie Klaasse

Johan en Astrid zijn samen met hun 4 kinderen, Jonathan, Thirza, Esther en Matthias, uitgezonden naar Colombia. Johan heeft een theologische en bedrijfskundige achtergrond. Astrid is logopedist en leerkracht. Zij zetten hun tijd en kennis in binnen de wereldkerk.

Doet u mee?

Meebidden: Tijdens de uitzending naar Colombia vragen we u om uw gebed. En wilt u bidden voor de gemeenschap op Aruba, in het bijzonder de gemeente van San Nicolas. Ondanks dat de uitzending naar Aruba niet doorging is daar nog steeds dezelfde situatie en mogen we bidden dat God Zijn werk daar door laat gaan.

Meeleven: Johan en Astrid vinden de wisselwerking tussen de gemeente in Rijnsburg en hun werkplek in Colombia belangrijk zodat we elkaar wederzijds mogen bemoedigen en inspireren! U kunt hen volgen via onze website, waar u zich ook kunt aanmelden voor de nieuwsbrief, en via Facebook.

Meegeven: Meeleven is ook meegeven! Door uw (liefst structurele) bijdrage, steunt u het werk van Johan en Astrid. Deze giften worden gereserveerd voor het toekomstige werk van de familie Klaasse (ook van de reeds gegeven giften!). We nodigen u van harte uit om de familie Klaasse te steunen. Bij vragen kunt u mailen naar info@gzb.nl Via www.gzb.nl/aruba kunt u een eenmalige of periodieke gift regelen. Hartelijk dank!

Thuisfrontcommissie

Betrokkenheid bij de uitzending van Johan en Astrid is erg belangrijk. Vanuit onze gemeente mogen wij met hen meeleven, meebidden en mee-zorgen. Er mag een uitwisseling zijn van ervaringen en het delen van Gods Liefde. Om dit te ondersteunen, is er binnen onze gemeente een thuisfrontcommissie. Zij zullen aandacht vragen voor het werk van Johan en Astrid. De TFC bestaat uit: Piet en Margriet Both, Matthijs en Margriet de Ruiter, Cees de Mooij, Anouk van der Plas en Wico Santbulte.

Op 24 maart 2018 heeft de Thuisfrontcommissie een Uitzendingsdag georganiseerd ten behoeve van de aanstaande uitzending van de familie Klaasse en Van de Pol. Meer over deze dag vindt u op www.protestantsrijnsburg.nl/uitzendingsdag.

Contact informatie

Weblog: www.gzb.nl/zendingswerkers/ astrid-en-johan-klaasse
Email: jkklaasse@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Johan.AstridKlaasse
TFC: tfc.klaasse@gmail.com
Postadres TFC: p/a Berkenpad 3, 2231 XK Rijnsburg

Binnen onze gemeenten zijn er (jonge) mensen die erop uit trekken om anderen te gaan helpen. Zo willen zij iets van de liefde en warmte van Jezus laten zien. Hieronder vindt u meer informatie per persoon / project.

 • Stichting Werkgroep de Ruyter biedt al ruim 25 jaar hulp aan instellingen en mensen in de armste gebieden van Oost-Europa
 • Stichting Oekroe organiseert jaarlijks kinderkampen en opknapprojecten in Oekraïne
 • World Servants Rijnsburg voert elke 2 jaar een project uit
 • Stichting Labourward heeft ten doel heeft de zorg rondom zwangerschap en bevalling in het Central Hospital in Tamale en het Yendi Hospital in Yendi (noord Ghana) te ondersteunen. Rosita Varkevisser heeft vanaf eind oktober 2018 drie maanden in Ghana gewerkt. Rosita's dagboek NB blader voor- of achteruit via hoofdstukken

Deze activiteiten vallen formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en zijn hier ter informatie vermeld.

Mist u iemand? Laat het ons weten via de webredactie@pknrijnsburg.nl. We vullen de informatie graag aan.

Al meer dan 25 jaar zorgt Werkgroep de Ruyter voor hulp aan instellingen en mensen in de armste gebieden van Oost-Europa. De laatste 10 jaar concentreert de hulp zich voornamelijk op de Oekraïne en Kosovo. Regelmatig worden er transporten met hulpgoederen georganiseerd naar deze landen. De hulptransporten bevatten veel eerste levensbehoeften zoals kleding en voedsel, maar ook bijvoorbeeld schoolartikelen. Veel hiervan wordt ingezameld onder de bevolking van Rijnsburg. Al het werk van stichting Werkgroep de Ruyter gebeurt uitsluitend door vrijwilligers.

Veel, zo niet alles in de Oekraïne is verwaarloosd en verouderd. De Werkgroep zorgt voor geld en goederen voor de wederopbouw en renovatie van scholen en ziekenhuizen om de leefomstandigheden te verbeteren. De basis is om de mensen te coachen en te helpen om het zelf te doen, zodat zij niet alleen wat moois krijgen maar ook leren hoe zij dit zelf kunnen doen. Voorbeelden van projecten zijn:

 • Het onderhouden van gaarkeukens voor het uitdelen van voedsel aan de allerarmsten
 • Een boerderij opzetten en exploiteren, die zorgt voor voedsel en werk
 • Een weeshuis opknappen
 • Een ziekenhuis opknappen en ondersteunen
 • De toiletvoorziening in een zigeunerkamp opknappen
 • Een school herbouwen

De stichting wordt financieel ondersteund door bedrijven, particulieren en verschillende kerken. Donaties worden verder verkregen via recepties, inzamelingsacties, sporttoernooien en de jaarlijkse veiling.

Voorzitter: Simon Mulder
Email/Tel: Simon@werkgroepderuyter.nl 06 20 42 60 54
Website: www.werkgroepderuyter.nl
Secretaris: Jaap de Mooij
Email/Tel: Jaap@werkgroepderuyter.nl 06 53 71 47 12

Ook in 2020 willen we, samen met Oekraïners, een gebouw gaan opknappen/verbouwen. Deze wordt dan geschikt gemaakt voor de opvang of revalidatie van kinderen en jongeren. Al weer voor het twaalfde jaar! Als je iets met bouwen hebt, handig bent en van aanpakken weet, ga dan mee met Handen Wapperen 2020. Uiteraard zijn ook vaklieden zoals elektriciens, loodgieters en timmermannen van harte welkom. Heel graag zelfs! Aan zo’n project meewerken is een ervaring die je nooit meer vergeet! Ook op deze manier kun je handen en voeten geven aan je geloof.

De activiteit valt formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Doelgroep: Iedereen vanaf 18 jaar die in Oekraïne een gebouw wil helpen opknappen
Locatie: Ergens in midden- of west-Oekraïne (meer dan 1.000 km van het onrustige oosten van Oekraïne verwijderd!)
Periode: Tweede helft mei 2020 (Exacte datum wordt later vastgesteld)
Aanmelden: Dinsdag 26 november 2019 in De Voorhof
Contactpersoon: Jaap de Mooij
Email/Tel: info@oekroe.nl (071) 402 27 87 / 06 53 71 47 12
Website: www.oekroe.nl

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

In de zomer van 2020 hopen wij al weer voor het zeventiende jaar kinder- en jongerenkampen te organiseren voor de kansarme jeugd in West-Oekraïne. Wij willen daar als Nederlandse jongeren (en wat ouderen) samen met Oekraïense leiding, de Oekraïense jongeren een onvergetelijke vakantie bieden. Een twaalf dagen durend kamp waarin volop sport en spel gedaan wordt maar zeker ook het Evangelie een grote plaats inneemt. Ga mee en zet je in voor de kinderen daar. Zij zijn ook parels in Gods hand! Voor meer info kijk op www.oekroe.nl, op facebook of neem contact met ons op. Deze activiteit valt formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Doelgroep: Jongeren van 17 jaar en ouder
Locatie: De Karpaten in West-Oekraïne
Periode: Maandag 3 augustus t/m dinsdag 18 augustus 2020
Aanmelden: Dinsdag 26 november 2019 in De Voorhof
Contactpersoon: Jaap de Mooij
Email/Tel: info@oekroe.nl
071 - 402 27 87 / 06 53 71 47 12
Website: www.oekroe.nl

Laatste wijziging: 15 augustus 2019

World Servants Rijnsburg wil jongeren tussen de 16 en 23 jaar om de twee jaar op pad sturen. Tijdens de zomer van 2018 is onder erbarmelijke omstandigheden (extreme regenval) gewerkt aan een dokterswoning bij een christelijk ziekenhuis in Mawlamyine te Myanmar (het voormalige Birma). Artsen wonen hier in slechte woningen. Hierdoor is het niet mogelijk om nieuwe artsen aan te trekken. Zij kiezen voor het staatsziekenhuis omdat daar betere huisvesting wordt aangeboden.

Het ziekenhuis is één van de weinige christelijke ziekenhuizen in Myanmar. Hier worden veel (ex)lepra-patiënten behandeld, die anno 2018 nog steeds volop aanwezig zijn in Myanmar. Voor de benodigde zorg zijn extra artsen nodig. Een goede huisvesting is een basisvoorwaarde om artsen aan te trekken.

Tijdens de zomer van 2020 gaan we opnieuw met een groep jongeren naar een ontwikkelingsland om daar te bouwen aan verandering. We bouwen dan aan een gebouw, vaak een school, kliniek en soms woningen. Waar we heen gaan wordt in april 2019 bekend, maar zeker is dat we een groot bedrag moeten ophalen. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken.

Deze activiteit valt formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Doelgroep: Jongeren die op 1 oktober 2020 16 jaar of ouder zijn en mee willen bouwen aan een project in het buitenland en bereid zijn veel tijd en energie in acties te steken
Locatie ’t Honk
Contactpersoon: Anne Klootwijk
Email/Tel: wsrijnsburg@hotmail.com 06 81 81 46 71
Website: www.wsrijnsburg.nl

Laatste wijziging: 15 augustus 2019