Grote Kerk doordeweeks geopend

Van maandag 23 maart tot en met zaterdag 28 maart zal de Grote kerk als plek van hoop, troost en bemoediging geopend zijn van 15:30 uur tot 17:30 uur. Wij geven dan u dan ruimte voor gebed, stilte, het aansteken van een kaars of een gesprek met de gastheer of gastvrouw. Om dit zo veilig mogelijk te doen, zorgen we dat er maximaal 5 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. We gaan er van uit dat u gezond bent, wanneer u hiervan gebruik maakt. Wilt u zelf een pen meenemen wanneer u een gebed wilt schrijven? Ook nemen we andere maatregelen voor een goede hygiëne. We volgen hierbij de adviezen van de overheid en de PKN op. Na een week besluiten we of we deze mogelijkheid verlengen.

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Kerkdiensten op zondag 22 maart via KerkTV

De ordes van dienst vind u hier:

09:30 ochtenddienst - ds. P.J. van de Ende

17:00 studiedienst - ds. A. Haasnoot

Communicatie PGR in Coronatijd
Voor berichtgeving over onze gemeente en de gevolgen van de Coronacrisis zet de kerkenraad verschillende media in. Op deze website is alle relevante informatie terug te vinden. CONTACT zal normaal blijven verschijnen. Een Extra CONTACT zal via de mail worden gestuurd, voorafgaande aan de erediensten of indien daar aanleiding toe is. Ook zullen we berichten plaatsen op de Facebookpagina van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (alleen toegankelijk voor leden van onze gemeente na een check door een moderator). En laten we elkaar ook hierin tot steun zijn door bekenden, die misschien geen toegang hebben tot deze media, op de hoogte te houden.

Erediensten (voorlopig tot en met 5 april)
De erediensten worden gehouden in de Grote Kerk zondagochtend 9:30 uur, zondagmiddag 17:00 uur en woensdag 19:30 uur (Vesper). De diensten zijn via de livestream te volgen. De verbondenheid met de gemeente zal zoveel mogelijk tot uiting komen in de aanwezigheid van (maximaal 20) gemeenteleden, die inbreng hebben in vooral de zang. Het Paasproject van de kindernevendienst zal doorgaan, er zal één kind per dienst worden uitgenodigd. In de diensten zullen elementen van onze veelkleurigheid terugkomen in muzikale ondersteuning, liederen en opzet. Er worden geen bijzondere diensten zoals doopdiensten en jeugddiensten gehouden. De liturgie van de diensten zal vooraf beschikbaar komen via de website, extra CONTACT en de Facebook pagina.

Erediensten thuis volgen en collecten
De livestream van de eredienst op zondagochtend 15 maart is 916 maal benaderd, die van de middagdienst 126 maal!

Veel gemeenteleden beschikken over een kastje van de Rijnsburgse Stichting Kerkradio. Zij kunnen live de diensten beluisteren. De diensten zijn ook te volgen op www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023 en op KerkTV (www.kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg). Op de website is hier meer informatie te vinden.

U kunt uw gaven voor de collecten overmaken op de bankrekening van de kerk NL37 RABO 0373 7276 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg onder vermelding van de datum van de dienst. De overgemaakte bedragen zullen over de drie collecten verdeeld worden. Ook kunt u gebruik maken van de GIVT-app. Misschien vormt deze situatie een aanleiding om over te stappen op het gebruik van GIVT. De collecten zullen in de dienst door de predikant worden genoemd. De bestemmingen worden bekend gemaakt in de liturgie en op de website.

Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, zullen de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur onze kerkklokken luiden. We sluiten hierbij aan bij de oproep van de Raad van Kerken in Nederland. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen we als gemeenten mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen we daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Groentje: aarde op adem

Onlangs verschenen er satellietfoto’s van China van vóór de uitbraak van het virus en van half februari, toen vele industriële activiteiten waren stilgelegd. Het verschil in vervuiling was opmerkelijk groot. Er werd al opgemerkt dat het virus voor elkaar krijgt wat overheden niet voor elkaar krijgen. Het lijkt de aarde goed te doen. Na het virus zal de economie en dus de industrie weer volop draaien. Maar we hebben gezien dat het anders kan als het moet. En al zal het zo drastisch als nu straks niet kunnen, de kleinere stappen tellen ook, de beslissingen van u en mij bij onze inkopen tellen ook. De aarde op adem laten komen. Helpt u mee?

Uit de kerkenraad

Kerkdiensten via de livestream
Zoals u eerder hebt vernomen is er besloten dat de kerken in de laatste weken van maart helaas dicht moeten blijven vanwege het Coronavirus. Afgelopen zondag was de eerste van een aantal dagen dat we niet, zoals gebruikelijk, naar de kerk konden om een eredienst te bezoeken, maar waren aangewezen op de livestream vanuit de Grote Kerk. Het is bijzonder verheugend dat er zeer velen van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en dat er ook een aantal mensen later de kerkdiensten hebben bekeken dan wel beluisterd. Ook de komende zondagen zullen op een dergelijke manier worden ingevuld. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de veelkleurigheid van onze gemeente zullen er komende weken verschillende vormen van diensten worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan een “Voorhofachtige” morgendienst en een “Boeketachtige” middagdienst. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk gemeenteleden toch het gevoel te geven dat we samen kerk zijn. Op dit moment weten we nog niet hoe lang we hiermee door moeten gaan, hetgeen het plannen van diensten wat lastiger maakt. We hopen u zo goed mogelijk op de hoogte houden via Contact en website. Ook de belijdenisdienst (zoals hieronder aangegeven) zal uitgesteld moeten worden.

Belijdenis
Met vreugde maakt de kerkenraad bekend dat 18 personen hebben aangegeven dat zij belijdenis willen doen van hun geloof. Daarnaast zijn 3 mensen nog niet geheel zeker of zij op dit moment belijdenis willen doen.
Van deze belijdeniscatechisanten zullen er ook vier gedoopt worden, hetzij door onderdompeling, hetzij door besprenkeling. Omdat het ditmaal een grote groep belijdeniscatechisanten betreft en zij hebben aangegeven dit erg graag als groep te willen doen zal de belijdenis en doop plaats vinden in de Immanuelkerk. Zo kunnen er voldoende mensen de belijdenis van hun familielid bijwonen. De belijdenisdienst stond gepland op 5 april 2020 in de tweede morgendienst, maar zal door de maatregelen rondom het Coronavirus moeten worden verplaatst maar een latere datum. Het zal dan voor de Protestantse Kerk Rijnsburg de eerste keer zijn dat er gedoopt zal worden door onderdompeling. Zoals bekend is de Grote kerkenraad, na het uitvoerig horen van de gemeente, op 27 juni 2019 eensgezind en unaniem akkoord gegaan met de mogelijkheid om doop door onderdompeling voor niet eerder gedoopte volwassenen mogelijk te maken. Aan dit besluit zal nu dus uitvoering worden gegeven.

Aanpassingen i.v.m. het coronavirus

Het Moderamen heeft de volgende besluiten genomen naar aanleiding van de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus

Kerkdiensten vervangen door live-uitzending
Het Moderamen heeft besloten de kerkdiensten voor de maand maart te laten vervallen en de kerken geheel te sluiten voor grote bijeenkomsten. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de voorschriften en adviezen van de Rijksoverheid en de Protestantse Kerk Nederland. In plaats daarvan worden op de resterende zondagen van maart kerkuitzendingen georganiseerd vanuit de Grote Kerk, die te volgen zullen zijn via de live-stream.

Komende zondag zal ds. Haasnoot voorgaan in de ochtenddienst van 9.30 in de Grote Kerk. Er zal muzikale medewerking worden verleend door een kleine groep koorzangers en enkele muzikanten, die de liturgie zullen ondersteunen. De kerkdienst is behoudens voor de dienstdoende predikant, kerkenraadsleden, koorleden en overige medewerkers aan de dienst, gesloten voor alle overige bezoekers. Voor de studiedienst van 17.00 uur zal een zelfde opzet worden aangehouden. Onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen zal ook voor de volgende zondagen en weekdagen (vespers) een zelfde opzet worden gevolgd. Bij de organisatie wordt in de komende weken voor zover mogelijk rekening gehouden met een brede, veelkleurige invulling van de diensten.

klik hier op zondagmorgen en zondagmiddag om de kerkdienst te volgen die wordt uitgezonden vanuit de Grote Kerk

Jeugd- en Jongerenwerk opgeschort
Gelet op de omvang van de activiteiten heeft het moderamen ook moeten besluiten het jeugd- en jongerenwerk voor de komende weken op te schorten. Zo zijn op de clubavonden met inbegrip van clubleiding en de volwassenen die kinderen weer komen ophalen, veel mensen in de zalen en gebouwen aanwezig. Het moderamen acht het verstandig daarom de komende tijd geen jeugdactiviteiten te organiseren in de kerkgebouwen.

Pastoraal werk en bloemengroet aangepast
In de komende weken zal het gebruikelijke pastorale werk voor zover mogelijk worden doorgezet, maar met de nodige voorzichtigheid. Zeker waar het pastorale zorg voor de kwetsbare groepen betreft, zullen predikanten en bezoekers terughoudend zijn om risico’s te vermijden en zorgen weg te nemen. Vanzelfsprekend kunt u desgewenst altijd een beroep doen op pastorale zorg bij uw wijkouderling, pastoraal bezoeker of predikant. De gebruikelijke bloemengroeten vanuit de ochtenddiensten zullen worden opgeschort tot aan het hervatten van de reguliere kerkdiensten.

Begrafenissen
Waar in de komende tijd vanuit de kerken van onze gemeente uitvaarten zullen moeten gehouden, zullen in overleg met de betreffende familie en uitvaartorganisatie gepaste maatregelen worden genomen. Op voorhand roept het moderamen de gemeenteleden op ten aanzien van het bijwonen van condoleances en uitvaarten zorgvuldig te zijn en gepast om te gaan met de afweging deze al dan niet bij te wonen, daarbij zoveel mogelijk ruimte te laten voor de directe nabestaanden.

Kleinschalige activiteiten en toegankelijkheid
De kleinschalige activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten zullen in de komende tijd tot nader order gewoon doorgang vinden. Het moderamen roept wel iedere betrokkene of deelnemer op de instructies, zoals uiteengezet door het RIVM, op te volgen. Dat betekent dat omwille van de bescherming van de gemoedsrust en gezondheidstoestand van de ander iedereen alleen dan deelneemt indien hij of zijn geen griepverschijnselen vertoont en/of geen koorts heeft. Het moderamen vraagt de voorzitters van alle wijken, commissies, taakgroepen, werkgroepen of welke bijeenkomst ook, hierop te letten en desgewenst mensen te verzoeken niet aan de bijeenkomst of vergadering deel te nemen en daarbij handelend op te treden.

Overige evenementen in kerkgebouwen geschrapt
Alle evenementen die de komende tijd in de kerken van de PGR zouden worden gehouden, zijn voor de maand maart geschrapt. De organisatoren van deze evenementen hebben inmiddels dit besluit genomen. Het betreft onder meer het concert van het Rijnstreekkoor en het Psalm Project.

Collecten
Collecten? Met het vervallen van de diensten dreigen de opbrengsten van de collecten mede kind van de rekening te worden. Een ideale gelegenheid om de app GIVT op uw telefoon te installeren en het eens uit te proberen. Maar u kunt uw giften ook gewoon overmaken.

Ho, stop, sta eens even stil…
De wereld lijkt plotsteling tot stilstand te zijn gekomen. In alle beschouwingen die in deze dagen over ons worden uitgestort werd ik in het bijzonder bepaald bij de constatering hoezeer wij met elkaar verbonden zijn, of wij dat nu willen of niet. Wij ademen elkaars adem. Met alle gevolgen van dien. Ook de gemeente van Christus is gericht op verbondenheid, op samenzijn en samenkomen. En juist in complexe en ingewikkelde tijden is samenkomst van zo grote waarde, opdat we elkaar bijstaan, onderrichten en steunen. Het is bizar dat juist nu onze ‘samenkomsten’ het tegenovergestelde in zich hebben en bedreigend zijn voor de individuele mens.

Maar we zijn desondanks op vele andere manieren wel met elkaar verbonden. Zo vormen wij zonder ophouden de gemeente van Christus. En we mogen erop vertrouwen dat we na deze buitengewone omstandigheden de draad weer zullen oppakken. Anders misschien, wijzer wellicht. Namens het moderamen en de kerkenraad groet ik u met de woorden uit Jesaja 35:

“De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God.”

Namens Moderamen en Kerkenraad
Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Groentje: tuinreservaat

Is uw tuin een tuinreservaat? Door de tuin diervriendelijk in te richten kunt u vogels, egels, vlinders, bijen en andere insecten een handje helpen. Ruim niet elk blaadje op, maar laat een paar rommelhoekjes in de tuin over als schuilplaats voor insecten en andere dieren. Krokussen, narcissen en blauwe druifjes zijn bolgewassen die erg geliefd zijn bij bijen.

Luieractie Kosovo uitgesteld

Zoals u weet biedt Stichting Werkgroep De Ruyter hulp aan instellingen en mensen in de armste gebieden van Oost-Europa. Samen met Stichting Hoop voor Albanië zal de werkgroep dit jaar weer in maart naar Kosovo vertrekken.

Bij een eerder bezoek hebben de vrijwilligers gezien dat de armoede in Kosovo schrijnend is. Er is een nijpend tekort aan artikelen voor baby’s en jonge kinderen. Hiervoor willen wij als de Protestantse Gemeente te Rijnsburg, op zondag 22 maart een actie houden. Wij zouden het heel erg fijn vinden als u mee wilt helpen. Dit kan door middel van een of meer van deze artikelen mee te nemen op die dag naar de kerk: luiers, luierdoekjes, billenzalf, potjes voeding.

Inleveren
Uiteraard maakt het niet uit waar u de spullen koopt, hier in Nederland zijn alle artikelen voor kinderen prima in orde. De spullen zijn bedoeld voor kinderen tot ongeveer 2 jaar. U kunt de spullen voor aanvang van alle kerkdiensten afgeven bij de diakenen. Wij hopen dat het ook dit jaar weer een groot succes zal worden zodat de kinderen in Kosovo onze liefde en aandacht zullen voelen.

Thema-avond De Brug: ‘Omgaan met conflicten’

De Brug organiseert op maandag 16 maart een thema avond over ‘Omgaan met conflicten’ voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De avond zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk.

Er zal worden gesproken door Leo Klinkenberg, begeleider bij De Brug.

Conflicten
Het leven met een verslaafd persoon geeft vaak conflicten. Hoe ontstaan conflicten, hoe kunt u deze het beste oplossen en welke stijl van conflicthantering past u hierbij toe? Het programma duurt van 19.30 tot 21.15 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum Hoornespassage. U dient zich van te voren op te geven bij De Brug, telefoon 071-4033733 of via info@debrughelpt.nl.

Nadere info over De Brug vindt u op www.debrughelpt.nl.

Groentje: milieucrisis (6)

In de bijbel was nog geen sprake van een milieucrisis. Toch zijn er wel bijbelse motieven te vinden om duurzaamheid een plek te geven in de gemeente. Motief 6: De sabbat (Exodus 23: 10). Het Hebreeuwse woord sjabat betekent: rusten, op adem komen, nieuwe krachten opdoen. Dit mogen we wekelijks doen, maar we vinden in het Oude Testament ook het sabbatsjaar en het jubeljaar, bedoeld om zorgvuldig om te gaan met de aarde en rust en herverdeling voor mensen.